Twoje skuteczne Szkolenia BHP

Rozpoznaj MOBBING

2012-01-02 18:06

Według Kodeksu pracy mobbing oznacza
działania lub zachowania dotyczące pra -
cownika lub skierowane przeciwko pra -
cownikowi, polegające na uporczywym
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika, wywołujące u niego zaniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub
ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli twierdzisz, że jesteś ofiarą mobbingu, to
zanim wystąpisz na drogę sądową, zastanów się, czy
spełniasz kryteria prawne pozwalające uznać Cię
za faktyczną ofiarę tych praktyk:

- Czy zachowania lub działania uważane za mobbing
są uporczywe i długotrwałe? Ważna jest
nie tyle Twoja subiektywna ocena, ile obiek -
tywny czas trwania i nasilenie zachowań. Na
pewno mobbing nie może wystąpić jednora -
zowo; możemy mówić o nim, jeśli nękanie i za -
straszanie trwa przez co naj mniej 6 miesięcy
od pierwszych sygnałów. Sąd bada każdy przy -
padek mobbingu oddzielnie. Warto jednak pa -
miętać, że w sprawach mobbingowych funk -
cjonuje wzorzec tzw. ofiary rozsądnej. Oznacza
to, że są osoby bardziej i mniej podatne na
stres oraz radzącesobie lepiej lub gorzej ze
stresem wywołanym mobbingiem. Sąd m.in.
przy pomocy biegłego sądowego oceni Twoją
sytuację.
- Czy działania lub zachowania mobbingujące
budzą Twój jednoznaczny sprzeciw? Sam mob -
bing jako zjawisko psychologiczne nie jest ka -
ralny. Liczy się skutek mobbingu oraz jedno -
znaczny sprzeciw przeciwko takim praktykom.

Odwiedź lekarza
-Oceń i sprawdź diagnostycznie czy doznałeś rozstro
ju zdrowia. Jeżeli tak, to musisz go obiektyw -
nie wykazać. Warto uzyskać długoterminowe zwolnienie
chorobowe od psychiatry lub innego lekarza
specjalisty, wskazujące na tzw. objawy osiowe,
czyli dominujące w reakcji organizmu, np.: w sferze
neurologicznej, kardiologicznej itp. Za rozstrój
zdrowia wywołany mobbingiem przysługuje Ci zadośćuczynienie
w nielimitowanej kwocie. Znaczenie
ma stopień utraty zdrowia, następstwa zawodowe,
prywatne, społeczne itp.

Ustal fakty
- Jeżeli wystąpił u Ciebie rozstrój zdrowia ustal jego
związek z mobbingiem,
- Czy jesteś gotowy do wypowiedzenia umowy
o pracę? Pamiętaj, że jedynie wypowiedzenie złożone
na piśmie upoważnia Cię do odszkodowania,
- Zbierz odpowiednie dowody potwierdzające za -
istnienie mobbingu. W przypadku mobbingu to
Ty musisz udowodnić, że mobbing rzeczywiście
zaistniał.
Zawsze możesz zasięgnąć
pomocy prawnej
w Państwowej Inspekcji Pracy.

źródło: https://www.pip.gov.pl/html/pl/wydawn/pdf2/x-mobbing.pdf

Kontakty

508-299-845 Szkolenia BHP PPOŻ

Wyszukiwanie

Rekomendowane strony

www.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy

www.ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy

www.gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

www.pck.pl

Polsi Czerwony Krzyż

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode